HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HVAD SKAL DE NYE BORGMESTRE LAVE?

Kommunen har vedtaget en ny udvalgsstruktur, der træder i kraft til januar. Nogle borgmesterposter nedlægges, mens nye oprettes.

BRYGGEBLADET 23.11.2005 - Selvom kommunalreformen ikke ændrer på kommunens geografi, så har kommunen vedtaget en ny struktur, som gennemføres fra 1. januar 2006.

(Arkivfoto: kls)

Med kommunalreformen omplaceres en række offentlige opgaver nemlig fra de nuværende tre niveauer (stat, amt og kommune) til de kommende niveauer (stat, region og kommune).

Københavns Kommune er i øjeblikket både kommune og amt. Så Københavns Kommune skal afgive nogle opgaver på blandt andet sundhedsområdet til regionen og andre opgaver, blandt andet gymnasieskolerne, til staten.

Det betyder samtidig, at kommunen laver om på sin såkaldte styrelsesvedtægt, der fastsætter, hvordan kommuen træffer beslutninger.

Fremover vil kommunen som i dag være styret af syv forskellige politiske udvalg. 1. januar 2006 ændres udvalgenes ansvarsområder, og flere udvalg vil derfor få nye navne.

Bryggebladet har kigget nærmere på ændringerne i den forbindelse og bringer nedenfor en oplistning af de primære ændringer.

Overborgmesteren og Økonomiudvalget

Opgaverne for overborgmesteren, der fortsat vil være formand for det magtfulde Økonomiudvalg, forbliver stort set uændrede.

Økonomiudvalget skal fortsat spille en tværgående og koordinerende rolle, hvilket blandt andet inkluderer at varetage den overordnede udviklings- og kommuneplanlægning, ligesom det fortsat vil være i dette udvalg, at budgettet fastsættes.

Ritt Bjerregaard (A) bliver ny overborgmester.

Børne- og ungdoms-borgmesteren

I Børne- og Ungdomsudvalget samles børne- og ungeopgaver primært fra de nuværende Uddannelses- og Ungdomsudvalg (U&U) samt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg (FAU).

De primære områder for udvalget bliver således daginstitutioner, fritidshjem og folkeskolen. Tanken er at skabe bedre muligheder for at sikre helhed og sammenhæng i børns liv ved eksempelvis overgangen fra børnehave til skole og fritidshjem.

Det nuværende U&U har endvidere ansvaret for gymnasieskolerne og Social- og Sundhedsuddannelserne. Som følge af kommunalreformen overgår disse opgaver til staten. Dog vil kommunen fortsat have visse opgaver i forhold til SOSU-uddannelserne, disse overføres til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Bo Asmus Kjeldgaard (F) bliver ny børne- og ungdomsborgmester.

Kultur- og fritids-borgmesteren

Kultur- og Fritidsudvalget skal fortsat have ansvaret for opgaver som biblioteker, idræts- og fritidsfaciliteter, folkeoplysning samt administration af kommunens ejendomme.

Udvalget får desuden ansvar for en række opgaver, der hidtil har hørt under andre udvalg. Herunder blandt andet det regionale og internationale kultur- og idrætssamarbejde, events, folkeregister, kasinokontrollen, Københavns Ejendomme samt kvarterhuse i områder, hvor kvarterløftprojekter er gennemført.

Martin Geertsen (V) forbliver kultur- og fritidsborgmester.

Teknik- og miljø-borgmesteren

Teknik- og Miljøudvalget er en sammenlægning af de nuværende Bygge- og Teknikudvalg (BTU) samt Miljø- og Forsyningsuvalg.

Det nye udvalg skal, som BTU gør i dag, først og fremmest stå for den fysiske planlægning og fysiske brug af byen. Boligbyggeri, trafikplanlægning og lokalplaner forbliver nøgleord. Fra det tidligere Miljø- og Forsyningsudvalg kommer opgaver fra affalds- og genanvendelsesområdet samt forsyningsområdet (gas- og fjernvarme, vand og spildevand).

Klaus Bondam (B) bliver ny teknik- og miljøborgmester.

Sundheds- og omsorgsborgmesteren

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i dag ansvaret for blandt andet kommunens sundhedsmæssige, omsorgsmæssige og sociale opgaver i forhold til ældre. De større opgaver er omsorgsydelser, plejeegnede boliger, kontantydelser til ældre samt sygesikringsydelser. Disse opgaver vil udvalget fortsat have.

Som følge af kommunalreformen vil Hovedstadens Sygehusfællesskab blive nedlagt, og sygesikringsydelserne vil overgå til regionen, mens kommunen vil få ansvaret for al genoptræning efter udskrivning fra sygehuset.

Mikkel Warming (Ø) bliver ny sundheds- og omsorgsborgmester.

Socialborgmesteren

Det nuværende Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg (FAU) er et af de udvalg, hvor der sker flest ændringer.

Som omtalt ovenfor flyttes alle daginstitutioner for børn til det nye Børne- og Ungdomsudvalg.

Desuden har Folketinget i kommunalreformen vedtaget at alle beskæftigelsesrettede opgaver og hele dagpengeområdet skal placeres i et særligt udvalg, og kommunen opretter derfor et Beskæftigelses- og Integrationsudvalg (se nedenfor).

På grund af disse store ændringer har kommunen nytænkt hele socialområdet, og FAU skifter navn til Socialudvalget. Socialudvalget skal blandt andet tage sig af handicapområdet og det samlede misbrugsområde. Udvalget skal have fokus på familier og voksne med særlige behov, ligesom man vil samle ydelserne på socialområdet og sikre en styrkelse af fagligheden i forvaltningen.

Desuden skal daghøjskoler og andre arbejdsmarkedsrelaterede skoler indtil videre placeres i Socialudvalget. Kommunen håber dog, at Folketinget senere vil godkende, at disse områder senere flyttes til det nye Beskæftigelses- og Integrationsudvalg.

Socialborgmesterposten bliver besat af en socialdemokrat, som ikke var udpeget ved redaktionens slutning i søndags.

Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren

Som nævnt ovenfor betyder kommunalreformen, at alle beskæftigelsesrettede opgaver skal placeres i et særligt udvalg. Kommunen opretter derfor et helt nyt udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Regeringen har med ændringerne på beskæftigelsesområdet ønsket at sikre, at beskæftigelsesindsatsen altid er i fokus, uanset om de berørte også har behov for sociale tilbud.

Udvalget skal desuden tage sig af den tværgående integrationsindsats, hvilket blandt andet vil sige overordnet politikformulering på integrationsområdet.

Beskæftigelses- og integrationsborgmesterposten bliver besat af en socialdemokrat, som ikke var udpeget ved redakionens slutning i søndags.agn

Kilder: Dagsordener og beslutnings-protokoller på www.kk.dk


Links til andre artikler:

23.11.05 - Ritt indtager Bryggen og København
23.11.05 - Sådan stemte bryggeboerne
23.11.05 - Bryggens top 15: Overborgmesterduel fyldte meget
23.11.05 - Nye bryggeboere ændrer bydelens stemmemønster
23.11.05 - Pokerspil, rævekager & borgmesterkabaler
23.11.05 - Bryggebo i Regionsråd
23.11.05 - Hvad skal de nye borgmestre lave?
23.11.05 - Ledende artikel: Tillykke til Ritt, Trine og Jesper

På bryggebladet.dk den 21. november 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 18-2005 (udkommer den 23. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet