HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

- UNDSKYLD, MEN HVOR LIGGER STORMAGASINET?

I sidste måned fastslog Højesteret, at Bilka i Horsens er ulovligt opført. Nu indbringes Bilka i Field's for domstolene.

BRYGGEBLADET 26.05.2004 - Det er ligesom i den svenske film, hvor et hold soldater på øvelse skal krydse en bro i deres lastbil. Da de kommer til broen, står der et skilt med teksten "Sprængt i luften". Det er en del af øvelsen - broen fejler ikke noget - så de løser problemet ved at køre hen og købe en spand maling og male ordet "Helikopter" på bilen.

Det er Jan E. Jørgensen, advokat for De Samvirkende Købmænd, der mindes Lasse Åbergs komedie "Hvordan man gør mænd til drenge igen". Og det er netop begivenheder på et militært øvelsesområde - Vestamager - der bringer helikopter-scenen i erindring. Forklaring følger.

Indgangen til Field's Stormagasin

De færreste af disse kunder er formentlig klar over, at de her går ind i Field's Stormagasin. Selvom butikker som Debenhams, Bilka og H&M er fysisk adskilt (som resten af centrets butikker), er der i Field's terminologi tale om et samlet "stormagasin" midt i storcentret. Det prøver Field's da også at skrive på gulv og i loft. På den måde lever Field's op til lovens bogstav. Eller gør de? Det skal en retssag udrede.

De Samvirkende Købmænd (DSK) er brancheorganisation for cirka 1.300 købmænd og supermarkeder, som ikke ejes af detailhandelens giganter - Coop og Dansk Supermarked - og som for en stor dels vedkommende køber ind hos den tredje store spiller i grossistledet, Dagrofa / SuperGros.

Coops og Dansk Supermarkeds butikskæder, ikke mindst lavprisvarehusene, tager markedsandele fra købmændene, og for borgerne har prisen mange steder været, at de lokale butikker forsvinder til fordel for storcentre uden for byerne.

For at bremse den tendens og sikre en fintmasket butiksstruktur blev planlovens regler om nye butikkers placering og størrelse strammet op i 1995. Og hos DSK holder man et vågent øje med, at reglerne bliver overholdt, når der gives tilladelser til nye butikker.

Én af de største trusler mod en fintmasket butiksstruktur - og mod DSK's medlemmer - er Bilka. Siden 1995 har Dansk Supermarked åbnet to Bilka lavprisvarehuse - et i Horsens og et i Field's. For en måned siden stadfæstede Højesteret en dom fra Landsretten, som gav DSK medhold i, at Bilka i Horsens er ulovligt opført. Og nu indbringer DSK Bilka i Field's for Landsretten.

DSK: Omgåelse af veto

I 1999 udarbejdede Københavns Kommune en lokalplan for det kommende storcenter i Ørestaden, hvor man blandt andet gav grønt lys for et lavprisvarehus på op til 15.000 m2. Det kunne Miljøministeriet ikke godkende, men da Daells Varehus netop var lukket, kunne ministeriet til gengæld gå med til et stormagasin på op til 25.000 m2 af centerets i alt 65.000 m2 butiksareal.

Umiddelbart synes forskellen måske ikke at være særlig afgørende, men den hænger især sammen med lavprisvarehuses høje andel af dagligvarer i sortimentet og dermed påvirkningen af butiksstrukturen i området. Field's-konsortiet var positivt stemt over for ideen, og kommunen rettede i lokalplanen, så den passede med den nye aftale.

Men i 2002 kom det frem, at det ikke ligefrem var et traditionelt stormagasin, der var på vej. Field's havde indgået lejeaftaler med Bilka, det engelske stormagasin Debenhams samt tøjkæden H&M, og ifølge konsortiet udgjorde disse forretninger tilsammen centerets stormagasin. Københavns Kommune havde accepteret dette som værende i overensstemmelse med lokalplanen.

DSK, som var uenig heri, fandt, at projektet stort set var identisk med det oprindelige projekt og betragtede det som en omgåelse af Miljøministeriets veto mod lavprisvarehuset. DSK indbragte derfor sagen for Naturklagenævnet.

Mens sagen stod på, kom flere butikker end de nævnte til at indgå i planerne for stormagasinet, uden at det dog ændrede ved det principielle. Sagen kom i høj grad til at handle om, hvordan man definerer et stormagasin.

DSK opremsede i sin klage en lang række forhold, som kendetegner et stormagasin, herunder at et stormagasin er én butik - gerne med selvstændige afdelinger med egen kasse, men ikke fysisk adskilte butikker - samt at et stormagasin blandt andet har fælles administration og fælles markedsføring. Et yderligere kendetegn er, at dagligvarer kun udgør en meget begrænset del af varesortimentet.

I Naturklagenævnets afgørelse fra december 2003 udtalte et snævert flertal på seks af nævnets ti medlemmer imidlertid: "Da det (...) ikke er en realistisk mulighed, (...) at der etableres et stormagasin i traditionel forstand, må det accepteres, at begrebet anvendes med en ændret betydning, blandt andet med hensyn til dagligvarers andel af omsætningen".

Flertallet fastslog dog, at et stormagasin er én større, sammenhængende butik uden skillevægge mellem de enkelte dele af butikken, som designmæssigt skal fremtræde som en identificerbar enhed, og som skal kunne åbnes og lukkes som en enhed.

På baggrund af de foreliggende oplysninger om projektet fandt flertallet, at disse krav var opfyldt, og at projektet derfor ikke var i strid med lokalplanen. Det er denne afgørelse, som DSK nu ønsker prøvet ved domstolene.

Separate butikker

I mellemtiden er Field's åbnet, og enhver kan nu tage ud og få syn for sagen. Bryggebladet tog turen, og det må medgives DSK - og mindretallet i Naturklagenævnet - at det er meget vanskeligt at finde stormagasinet.

Bilka, Debenhams, H&M, Toys'R'Us - de ligger der som helt adskilte, individuelt udseende butikker mellem andre lige så adskilte butikker, spredt på to etager og på hver sin side af gangene, præcis som butikker ligger i ethvert andet butikscenter.

"Én butik uden skillevægge"? "Designmæssigt identificerbar"? Nogen må have givet Naturklagenævnets flertal falske oplysninger. Det eneste, der er fælles for de butikker, der skal gøre det ud for et stormagasin, er, at de har hver deres indgang i den vestlige side af centeret.

Heldigvis har centerledelsen gjort sig stor umage for at række en hjælpende hånd til de eventuelle kunder, der absolut vil i stormagasinet. På strategiske steder har man bemalet centergangens gulv med teksten "Field's Stormagasin", og samme ordlyd er at finde på nogle lysarmaturer under loftet.

Field's eget kort over stormagasinet.

Her er det ganske vist ikke lykkedes at formidle, hvad teksten henviser til, men i det fjerneste hjørne af centeret finder vi et skilt på væggen, som løfter sløret. Skiltet opremser navnene på hele otte butikker, som indgår i stormagasinet, og en plan over centeret viser, hvor de ligger.

De kunder i stormagasinet, som Bryggebladet spurgte, var dog ikke klar over, at der lå andre stormagasiner end Debenhams i centeret, og slet ikke, at de befandt sig i det. Det samme gjaldt de ansatte. "Du mener storcenter", sagde de.

Men for dem, der vil se, står det højt og tydeligt: "Field's Stormagasin", helt bogstaveligt bukket i neon. Og her er det, at Jan E. Jørgensen fra DSK tænker på soldaterne, der skrev "Helikopter". Og det kunne der måske også lige så godt have stået. max


INTET SAMARBEJDE OVERHOVEDET

Susanne Ebert

Bryggebladet forsøgte i sidste uge at kontakte de butikker, som indgår i Field's "stormagasin", for at spørge om, hvad det i praksis betyder for dem at være en del heraf. Men med en enkelt undtagelse lykkedes det ikke at træffe nogen, som kunne svare.

Undtagelsen var Susanne Ebert, indehaver af sko- og modeforretningen Ilse Jacobsen, Hornbæk, som svarede kort og kontant:

- Det betyder slet ikke noget.

Jamen, har I ikke noget fælles administration eller én eller anden form for samarbejde, noget markedsføring eller noget...?

- Nej, overhovedet ikke. Det eneste er, at vi har et vindue i væggen ind til H&M, så man ligesom kan se, at det hænger sammen. max


TVIVL OM H&M

I weekendens reklamebunke var der en brochure fra Field's. En af siderne havde overskriften "Field's Stormagasin", og nedenunder stod en lyrisk omtale af de butikker, som officielt er en del af et stormagasin, heriblandt tøjkæden H&M. For nogle uger siden bragte man nøjagtig den samme side i sin brochure, bortset fra den væsentlige forskel, at H&M ikke blev nævnt.

Bryggebladet forelagde sagen for den assisterende butikschef i H&M's butik i Field's, Jeanne, og spurgte, om H&M er en del af stormagasinet eller ej.

- Ja, det er vi, men nu får du mig godt nok i tvivl alligevel. Altså, jeg ved, at der har været noget diskussion om det, men det vil jeg helst ikke udtale mig om, for jeg ved faktisk ikke, hvad det handlede om. Og det tror jeg altså heller ikke, min chef gør - der skal du nok have fat i vores marketingchef inde på Amagertorv. (Dette lykkedes ikke før deadline, red.)

Med sit butiksareal på knap 3.000 m2 er det ganske væsentligt for H&M at være en del af "stormagasinet", da de butikker i Field's, der ikke er det, højst må være på 2.000 m2. max

Links til andre nyheder:

Links til gamle artikler:

På bryggebladet.dk den 25. maj 2004.
Redigerede udgave af artikler der bringes i Bryggebladet den 26. maj 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet