HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SKOLEUDVIDELSEN: REELT EN HELT NY SKOLE

Bryggen får måske en af de flotteste skoler i Københavns Kommune, når udvidelsen er gennemført.

BRYGGEBLADET 17.12.2003 - Det er et træt men tilfredst byggeudvalg på Skolen på Islands Brygge, der går på juleferie med bevidstheden om at flere års anstrengelser nu omsider ser ud til at give resultater. Efter at have råbt op om at få gjort noget ved overbelægningen udarbejdede kommunen i foråret en helhedsplan for udbygning af skolen.

Lokalplanforslaget, som Bryggebladet omtalte i sidste nummer, er en viderebearbejdning af denne helhedsplan, og derudover har kommunen sammen med et byggeudvalg – bestående af lærere, elever, forældre, repræsentanter fra Thorshave og arkitektfirmaet bag udvidelsen – produceret et egentligt byggeprogram for tilblivelsen af den nye skole.

De sidste par måneder har skolens byggeudvalg især haft travlt med at få alle enderne til at mødes. Det er der kommet en detaljeret plan ud af, som giver en både meget ambitiøs og flot skoleudvidelse.

Skitse over skoleudvidelsen

Skolen består i dag af to bygninger (A og B). Fra sommerferien 2004 påbegyndes udvidelsen af bygning B (»græstagsbygningen)«, samt nyopførelsen af bygningerne C og D. Den gamle gymnastiksal stikker ud fra den nye bygning C, der delvis etableres, hvor Thorshave ligger nu. På højre side ses de nye bygninger E, F og G. Disse bygninger opføres kun, hvis skolen udvides til fire spor. Den eksisterende »gamle« skolebygning (A) får lov til at blive, hvis skolen kun udvides til tre spor.

At kalde det en skoleudvidelse er måske en underdrivelse. Reelt er der tale om en helt ny skole, der vil fremstå som en af Københavns flotteste og mest attraktive folkeskoler. Og med en stor hensyntagen til Amager Fælled som ligger lige bag skolen.

På den anden side vil lilleskole-præget med det begrænsede elevantal, hvor alle kender hinanden, sandsynligvis også forsvinde. Skolen udvides nemlig fra nuværende to til tre spor. Og måske endda til hele fire spor. Den beslutning tages dog først om nogle år. Endvidere kan eleverne regne med at gå helt op til 9. klasse, mod nuværende 7. klasse. Altså mange flere elever, mere plads og flere bygninger.

Tre nye bygninger

Den nyeste skolebygning, som vender ud mod Artillerivej , bliver allerede til sommer udbygget med en toetagers bygning, der rækker ind over det netop indhegnede område mellem Politiskolen og skolen. Denne tilbygning bliver holdt i samme stil som den eksisterende bygning (også med græs på taget), hvorved skolen får etableret en markant portindgang. Mod Ørestads Boulevard og metrostationen vil der ligeledes være adgang, der samtidig vil indgå i stiforbindelsen til Islands Brygge.

Den største nyskabelse er dog, at der bliver opført to helt nye bygninger i området hvor der i frikvartererne spilles fodbold – mellem den nuværende lille gymnastiksal og den gamle skolebygning og mod syd ned langs den eksisterende kanal på Thorshaves nuværende areal. Også disse to bygninger skal være i to etager, og tanken er, at der udover klasseværelser også skal placeres et moderne pædagogisk center, administrationscenter, lærerlokaler og meget mere.

Thorshave flyttes igen

Først når disse i alt tre nye bygninger er klar til brug, ombygges den eksisterende »gamle« skolebygning. Bygningen har givet byggeudvalget mange grå hår i hovedet. Den er nemlig så nedslidt, at det egentlig ikke kan svare sig at modernisere den. Måske forsvinder den også, nemlig i det øjeblik kommunen beslutter sig for at udvide skolen yderligere til at rumme i alt fire spor. Da opføres der nemlig yderligere tre nye bygninger. Beslutter man sig til at bibeholde de tre spor, så »nøjes« man med at modernisere den gamle bygning, således at den kommer til at rumme indskoling og fritidsordning.

Netop fritidsordning er også en varm kartoffel. At der bliver etableret en sådan ordning i den nye skole, er der ingen tvivl om. Men hvor det tidligere lå i luften, at fritidshjemmet Thorshave skulle integreres i skoleudbygningen, er dette langtfra sikkert.

Man kan sagtens forestille sig – det er der i hvert fald politisk åbnet for – at Thorshave bevares som en 100% selvejende fritidsinstitution, som den hele tiden har været. At Thorshave til gengæld skal vige pladsen fra dens nuværende placering, er der dog ingen tvivl om. Foreløbig opererer man med tanken om en enten midlertidig eller permanent placering på »gartnerpladsen« lige før det grønne areal.

Og så er der de længe ventede friarealer og boldbaner. I det tilskødede areal op mod Haveforeningen Faste Batteri skal der etableres boldbaner. Arkitekten undersøger for tiden muligheden for, at det kan ske allerede til sommer, selvom byggeprogrammet opererer med, at det først skal ske senere i byggeprocessen. Men så længe kan skolen bare ikke vente.

Derudover skal der på længere sigt – når kontrakten med Haveforeningen Faste Batteri ophører i 2010 – indrettes skolegård og idrætsarealer i sin helhed. Men også diskussionen om en eventuel firespors skole spiller en vigtig rolle.

Flot overgang til Amager Fælled

I det hele taget lægger planen op til, at frem for den nuværende lidt triste asfaltskolegård etableres åbne lundplantninger, der skal danne mulighed for udeundervisning, og der bliver iværksat uformel plantning af træer med såkaldt »fælledkarakter«, der på den måde skaber en naturlig overgang til fælleden.

Lokalplanforslaget for hele området omkring skolen skal snart behandles og behandles af Borgerrepræsentationen. Herefter sendes lokalplanen i høring. Hvis alt går efter planen, kan det storstilede skoleprojekt gå i gang til sommer. Bryggebladet følger op på sagen i det nye år. tkj

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 17. december 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 17. december 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet