HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

LOKALHISTORIE: DA LYDEN FIK PREMIERE PÅ BRYGGEN

Brygge Bladet anno 1931 var en lokalavis fyldt med ironi, social indignation og emner, som vi genkender den dag i dag.

BRYGGEBLADET 24.03.2004 - Det 176 år gamle trykkeri Hertz bogtrykkergaarden A/S er i fuld gang med at flytte fra deres domicil gennem 80 år, Bogtrykkergaarden i Snorresgade, til nye og mere tidssvarende lokaler i Brøndby.

Midt i flytterodet stødte Kim Jensen, der er direktør for Hertz, på en samling gamle udgaver af datidens lokalavis Aktieselskabet Brygge Bladet. Aviserne, der er indbundne og samlet for et år ad gangen, er fra perioden 1930 til 1937. De blev i en årrække både trykt og redigeret på Bogtrykkergaarden og er en fornøjelse at læse ikke bare på grund af de mange historier fra det gamle Islands Brygge, men også på grund af det pragtfulde sprog, hvilket det følgende forhåbentlig vil vise.

Lyd i Bergthora Teatret

Den 26. marts 1931 blev Direktør Kiertzner fra den lokale biograf Bergthora Teatret interviewet af redaktør E. Ejlers-Jensen under overskriften "Snak om Film" og med underoverskriften "Direktør Kiertzner: Tonefilmen har forbedret sig - ikke jeg." Den kære direktør fortalte om sin tidligere skepsis over for tonefilmen, og om hvordan den ældre og ædlere kultur på denne side af Atlanten havde givet europæisk film en renæssance. Alt sammen til ære for den nært forestående tonefilmspremiere i Bergthora Teatret.

forside fra Bryggebladet 1931 Og ugen efter skrev en anden redaktør Holger Jerrild en anmeldelse af den lydelige premiere.

- Det var tydeligt at mærke, at Bryggeboerne opfattede Talefilmens Indtog i Bergthora Teatret som en første Rangs lokal Begivenhed, skrev redaktøren. Ikke blot var de mødt talrigt op, men der var paa Tilskuerpladsen den Summen af mange Menneskers dæmpede Diskussion, som man kender fra Teatrenes Premiérer, naar noget ekstraordinært er paa færde.

Filmen hed "Gudernes Yndling", og Holger Jerrild fortsatte sin begejstrede anmeldelse med denne beskrivelse af filmstjernen Emil Jannings:

- Hvor er han dog en herlig Kunstner, ligesaa tyk og bamset som han er! Hvilket Talent skal der ikke til for at charmere og bedaare med disse Basunkinder og en Vom som selve Bech Olsens i hans Velmagtsdage!

Holger Jerrild var således begejstret for premiere-tonefilmen og lod kun en kritisk røst falde i forhold til den tekniske del af dagens arrangement; nemlig lyden. Hvilket jo så på den anden side var det, det hele handlede om.

- Jo, lad os være ærlige og tilstaa, at helt uangribelig var Lydgengivelsen ikke. Men det var vistnok ikke Apparatets Skyld, at det undertiden kneb med at opfatte den tyske Tekst, den samme Mangel var der med Filmen, da den i sin Tid gik paa Paladsteatret, saa det er aabenbart selve Lyd-Optagelsen, der ikke er helt præcis; og dertil kommer, at Jannings her skal optræde som stor Operasanger, men maa nøjes med at bevæge Munden, mens en anden synger for ham, og det kunde ikke helt skjules, hvor meget han end anstrengte sig for at følge med. Men trods alt - han kom, han saa, og han vandt, og han gav med sit straalende Talent Bryggens Talescene en lovende Start.

Efter undertegnedes ydmyge mening er ovenstående et skoleeksempel på personlig og artistisk filmanmelderi af bedste skuffe.

Drømmen om den grønne plads

I løbet af samme år 1931 skrev Brygge Bladet også om de for nutiden så kendte emner som oprettelsen af Bryggens Kajak Klub, diskussionen om opførelsen af en selvstændig skole på Bryggen, flere alvorlige ulykker på den frygteligt trafikerede Brygge Broen, fodboldklubben Heklas mange fester, nødvendigheden af at få et tårn på Hans Tausens Kirke, den endelige anlæggelse af en sporvognsrute på Bryggen og ikke mindst anlæggelsen af en grøn plads på legepladsen mellem Bergthorasgade og Gunløgsgade!

Det sidstnævnte prægede Brygge Bladets forside den 21. maj 1931 og var akkompagneret af en detaljeret tegning og underteksten:

- Pladsen ved Bergthorasgade, som vi tænker os den!

Ifølge redaktør Holger Jerrild udgjorde Rådhushaven et glimrende forbillede for den nye grønne plads på Bergthorasgade. Blot burde Bryggens plads forbedres en smule:

- Pladsen bør indrettes som en lille Folkepark med Træer og Blomsteranlæg og Indgang gennem en Pergola med Roser eller Klematis, forklarede Holger Jerrild. Bergthora Teatrets graa Gavl bør skjules af Slyngplanter, Crimson-Rambler eller Vildvin eller Klematis - og i denne Ende af Haven, modsat indgangen, bør der være en lille aaben, grusbelagt Plads, hvor et Orkester som Søndagen kan musicere nogle Timer, mens Folk spadserer i Gangene mellem de blomstrende Bede eller sidder paa de hvide Bænke og nyder Musikken.

Man kan se det for sig. Brygge Bladets redaktør var så glad for denne vision, at han lovede at sætte alt ind på at få den gennemført, men desværre skød stadsgartner Fabricius Hansen i det følgende nummer ideen i sænk ved at hævde, at de uopdragne bryggebørn ville ødelægge det. Da den kære redaktør faktisk var enig med stadsgartneren, bad han derfor Bryggens voksne om at få styr på deres uvorne unger, der for tiden syslede med at ødelægge det nye rækværk omkring børnehaven ved Artillerivej. For anden gang.

Efter nutidens normer var redaktørens appel til forældrene ret kontant.

- "Tugt din Søn til han er 15 Aar, og vær saa hans bedste Ven!" er der et godt gammelt kinesisk Ord, der siger. Vi kan ganske slutte os dertil, for uden det første bliver der nemlig ikke noget af det sidste.

Jo, Brygge Bladet anno 1931 var en avis fyldt med holdninger, følelser og relevant lokal information, ganske som nutidens er det. kls

skitse fra Bryggebladet 1931

Brygge Bladets redaktør bad for 73 år siden sin tegner om at illustrere hans vision for en lille folkepark med træer, blomster og musikanter ved Bergthorasgade.

På bryggebladet.dk den 22. marts 2004.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet den 24. marts 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet