HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

RIGSREVISIONEN KRITISERER ØRESTADSSELSKABET

BRYGGEBLADET 17.11.2004 - Rigsrevisionen har nu færdiggjort en beretning om Ørestadsselskabet og metroprojektet, som tidligere er blevet omtalt i Bryggebladet. Det fremgår blandt andet at Rigsrevisionen er stærkt kritisk overfor Ørestadsselskabets langsigtede økonomi. Hele beretningen kan læses på Rigsrevisionens hjemmeside, her følger et udpluk af konklusionerne:

»At der ikke er en klar ansvarsfordeling mellem trafikministeren og Ørestadsselskabet I/S’ bestyrelse for selskabets økonomiske dispositioner.

At Trafikministeriet burde have været opmærksom på forholdet om ansvarsfordelingen.

At Trafikministeriets forretningsgange imidlertid har sikret, at trafikministeren har tilstrækkelig god indsigt i selskabets drift til, at ministeren kan tage nødvendige initiativer, hvis forholdene kræver det.

At trafikministrenes skriftlige svar til Folketinget afspejler deres ansvar for Ørestadsselskabet I/S’ drift som medejer af selskabet. Det finder Rigsrevisionen tilfredsstillende.

At Ørestadsselskabet I/S har benyttet bonusaftaler hensigtsmæssigt i forbindelse med anlægget af Metroen.

At kontrakten med Ansaldo om Metroens idriftsættelse har indeholdt tidsfrister og sanktioner, der har givet Ansaldo incitament til at sikre Metroens idriftsættelse. Det finder Rigsrevisionen tilfredsstillende.

At kontrakten vedrørende driften af Metroen har givet Ansaldo incitament til at sikre en velfungerende Metrodrift. Det finder Rigsrevisionen tilfredsstillende.

At Ørestadsselskabet I/S har håndteret kontraktmæssige uoverensstemmelser tilfredsstillende.

At de udestående retssager og voldgiftssagen mod COMET har et væsentligt økonomisk omfang, der i værste fald kan blive økonomisk belastende for selskabet.

At status for Ørestadsselskabet I/S’ langsigtede økonomi er, at selskabets økonomiske råderum er meget begrænset.

At skiftende trafikministre burde have tydeliggjort aktstykkernes information om, at ny- og reinvesteringer ikke indgik i Ørestadsselskabet I/S likviditetsbudgetter. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at trafikministeren nu tydeliggør denne forudsætning for Folketinget.

At der er stor usikkerhed om Ørestadsselskabet I/S’ skøn i likviditetsbudgettet over passagerindtægter fra Metroen.

At Ørestadsselskabet I/S’ skøn i likviditetsbudgettet over indtægter fra arealsalg i Ørestaden er sikkert.

At Ørestadsselskabet I/S’ skøn i likviditetsbudgettet over samlede udgifter til infrastruktur i Ørestaden er sikkert.

At Ørestadsselskabet I/S’ låneramme ikke sikrer, at selskabets kapitalbehov nu er dækket, så lånerammen ikke skal udvides yderligere. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende.

At lånerammen ikke er et relevant overordnet styringsinstrument for Folketinget.

At Trafikministeriets arbejde med en ændring af de styringsmæssige rammer snarest bør resultere i nye styringsinstrumenter.

At genudlån er sket uden omkostninger for Ørestadsselskabet I/S. Det finder Rigsrevisionen tilfredsstillende.« agn

På bryggebladet.dk den 16. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 18-2004 (udkommer 17. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet