HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEN TIL VALG

Bryggeboerne har inden for de sidste 14 dage haft mulighed for at blande sig i sammensætningen af hele fire råd og bestyrelser.

BRYGGEBLADET 17.11.2004 - Medlemmerne af menighedsrådet, ældrerådet, brugerbestyrelsen i kulturhuset og lokalrådet har mindst to ting til fælles inden for den seneste tid: De har alle været på valg, og de har alle oplevet en forholdsvis lav vælgertilslutning.

En hurtig rundspørge viser, at omkring 20 personer mødte op til lokalrådets årlige valg. Cirka det samme antal havde fundet vej til brugerbestyrelsesvalget i kulturhuset, mens valget til menighedsrådet overhovedet ikke blev gennemført, da så få kandidater var opstillet, at de alle kom ind.

Størst opbakning havde ældrerådsvalget, hvor de opstillede kandidater i alt fik 520 til stemmeboksene – en stemmeandel på næsten 24 procent blandt de stemmeberettigede. Til gengæld var de tre opstillede kandidater for lidt i forhold til kravet om syv medlemmer af ældrerådet, men som det fremgår af anden artikel her på siderne, ser det ud til at der kommer en løsning på dette problem.

Overordnet tyder de fire valg umiddelbart som ingredienser til en negativt ladet historie om bryggeboernes manglende interesse i det lokale arbejde, men faktisk lyder der positive toner fra alle de fire nyetablerede råd, og det er da også positivt set i forhold til, hvor galt det trods alt kunne have gået.

I flere af de andre kultur- og medborgerhuse i København har de haft endog meget store problemer med at skaffe folk til brugerbestyrelserne, ældrerådsvalget på Bryggen samlede som sagt næsten 24 procent af de stemmeberettigede. Det er seks procentpoint højere end de to Sundbykredse og det samme som på Christianshavn.

Menighedsrådet skaffede alle sine medlemmer på en række stillermøder inden valget, og lokalrådet omrokerede på pladserne og beholdt de erfarne folk i rådet. kls

ÆLDRERÅDET MÅ PÅ DEN IGEN

Ældrerådsvalget blev på én gang både en skuffelse og en succes. For at kunne beholde et ældreråd for bydelen Vestamager, hvor Bryggen er det dominerende område, var der brug for mindst syv kandidater.

Da kun tre kandidater var opstillet, var en sammenlægning med ældrerådet i Sundbyvester derfor på trapperne, og for de tre bryggekandidater var det ikke tiltrækkende.

– Jeg kan levende forestille mig, hvad der ville ske, hvis vi tre medlemmer fra Bryggen skulle arbejde i samme råd som Sundby, der ville komme med fem medlemmer, siger Rudi Sommerlund, der er den ene af de tre opstillede og nyvalgte medlemmer af ældrerådet.

Rudi Sommerlund.

– Vi ville altid være i undertal, og deres ældreråd har jo flere plejehjem, de skal tage sig af, så det er dér, deres arbejdspres er. Så vores arbejde for bryggeboerne ville drukne i deres opgaver, og så kunne vi blive en rigtig glemt bydel, argumenterer Rudi Sommerlund videre.

Og faktisk er et ældreråd for Bryggen så vigtigt for Rudi Sommerlund og hans to nyvalgte rådsmedlemmer, at de har taget initiativ til at holde et nyt valg – et suppleringsvalg, hvortil de har skaffet det manglende antal kandidater.

Rudi Sommerlund mener ikke, det halvdårlige valgresultat er et udtryk for hverken krise eller dårligt arbejde fra ældrerådets side.

– Nej, valgresultatet er nok et udslag af, at arbejdet, der bliver gjort i ældrerådet, er sådan noget usynligt noget. Rådet sidder jo og forhandler inde i nogle lukkede udvalg, og resultaterne af det arbejde får jo ikke noget spalteplads i medierne. Det kan være et minus i forhold til at få nok kandidater, at ældrerådet laver sådan noget usynligt »muldvarpearbejde«, siger Rudi Sommerlund, der absolut mener, at ældrerådets arbejde har haft en positiv effekt.

– Hvis man arbejder på en sag, der for eksempel vedrører nogle forhold på et plejehjem, så er der jo ikke så mange uden for plejehjemmet, der opdager det. Men det ændrer jo ikke på, at det er en vigtig sag at gøre noget ved, forklarer han.

Rudi Sommerlund har umiddelbart ikke et færdigt svar på, hvad ældrerådet kan og skal gøre for at blive mere synligt.

– Vi er allerede begyndt at diskutere, hvad vi kan gøre, for det er meget vigtigt for os at blive mere synlige, så folk ved, hvem vi er. Jeg ved jo ikke, om det er noget, vi kan ændre så meget på, men det er en opgave, vi vil tage fat på. Men nu er vi jo helt nyvalgte og har endnu ikke overblik over hvilke sager, der skal tages fat på fra 1. januar, når vi går i gang.

De tre nyvalgte ældrerådsmedlemmer har dog allerede løst én vigtig opgave. Onsdag den 1. december er der suppleringsvalg i kulturhuset. Her stiller hele seks lokale bryggeboere op som kandidater til ældrerådet. Og ifølge Rudi Sommerlund er det særdeles kompetente folk.

– Jeg vil virkelig anbefale at støtte op omkring den nye gruppe. Vi agter at varetage alle ældre bryggeboeres interesser, så godt vi kan. Det er en meget homogen gruppe, og jeg mener ikke, der kan samles en bedre gruppe på Bryggen, slutter Rudi Sommerlund, der til det netop overståede valg blev valgt ind i ældrerådet sammen med Lis Larsen og Flemming Jørgensen. kls

Følgende opstiller til ældrerådets suppleringsvalg den 1. december i kulturhuset: Preben Jønsson, Thomas Villumsen, Edel Schapiro, Fransisco Jimenez, Per Toft, Cai Sørensen

NY FORMAND I LOKALRÅDET

Af Islands Brygges Lokalråd

Trafik, parkering og nyttehaver vil være lokalrådets hovedopgaver i det kommende år. Det var resultatet af Borgerforeningens årsmøde, som blev afholdt i kulturhuset den 4. november.

Det nye lokalråd med omrokeringer. Bagerst fra venstre: Jørgen Thyregod, sekretær; Rudi Sommerlund, best.medlem; Kim Øberg, kasserer; Lars Andersen, best.suppl; Arne Bjørn Nielsen, best.medlem. Forrest fra venstre: Jack Mortensen, best.suppl; Gunner Perner, best.suppl; Charlie Pedersen, best.medlem; Jeanette Stådsen, formand; Gertrud Eggers, best.medlem; Birger Pedersen, næstformand.

I årsberetningen redegjorde den afgående formand, Jørgen Thyregod, for årets indsats og kom så ind på det kommende års opgaver. Nyttehaverne skal stadig prioriteres højt, men der vil være problemer omkring Haveforeningen Faste Batteri og skolens fortsatte udbygning, hvor lokalrådet kan komme til at vælge side.

Ellers er det trafikken, der kommer til at præge dagsordenen. Lokalrådet vil arbejde for at bedre de trafikale sikkerhedsforhold, hvilket betyder en forstærket indsats for at få styr på parkeringssituationen, der til tider synes ganske uforsvarlig. Endvidere skal der arbejdes med Havneparken i sommerperioden, således at den meget populære Havnepark ikke kommer til at give for mange gener for beboerne. Og så vil der blive holdt godt øje med Havnetunnelen, idet lokalrådet vil kæmpe kraftigt imod at få endnu mere trafik til Bryggen.

Det nye lokalråds sammensætning er ikke ændret revolutionerende. Ny formand blev Jeanette Stådsen og ny kasserer blev Kim Øberg. De var begge medlemmer af det tidligere lokalråd. Jørgen Thyregod fik en retrætepost som sekretær, og der blev valgt to helt nye medlemmer ind: Lars Andersen og Gertrud Eggers. Altså en ny, men desværre uden nye unge kræfter, bestyrelse bestående af rutinerede græsrødder.

FREDSVALG TIL MENIGHEDSRÅDET

I menighedsrådet var der opstillet 14 kandidater. Egentlig er der kun 13 pladser i rådet, men det blev altså besluttet at indlemme en ekstra og sløjfe valget.

Menighedsrådet afholdt før valgdagen en række stillermøder, hvor kandidaterne havde mulighed for at blive opstillet, og det var åbenbart en god ide. Desværre vil kirkefolkene ikke fortælle ret meget om det nye menighedsråd endnu, fordi rådet først skal konstitueres med forretningsudvalg, formand, næstformand, kirkeværge og kontaktperson for personalet, hvilket sker på et møde den 22. november.

Ifølge pålidelig kilde i kirken er det dog et forholdsvist nyt menighedsråd med kun fem genvalgte. kls

BRUGERBESTYRELSEN I KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE

I Kulturhuset Islands Brygge var der lidt over 20 deltagere til årsmødet og valget til brugerbestyrelsen. Tilhørerne var generelt mere interesserede i den forestående bortforpagtning af kulturhusets café end i hvem, der skulle sidde i bestyrelsen. Meget forståeligt dels selvfølgelig på grund af bortforpagtningens betydning, dels fordi interessen for at stille op til bestyrelsen ikke var overvældende.

Efter et par timers diskussion om kulturhusets udvikling endte det dog alligevel med kampvalg til posten som formand, da Jørgen Zeiner stillede op mod den siddende formand Rone Senius Bohm.

Resultatet var et klart genvalg til Rone Bohm, der dermed fortsætter sit arbejde for kulturhuset i endnu to år. Det lykkedes også at skaffe nye medlemmer til bestyrelsen, idet Torben Svendrup, der tidligere på året stod bag festivalen Homer på Bryggen, samt Randi Svendsen og Rikke Legarth blev valgt ind som suppleanter. Udover Rone Senius Bohm blev Trine Kamp Larsen og Rudi Sommerlund genvalgt. kls

På bryggebladet.dk den 16. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 19-2004 (udkommer 17. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet